DYDAKTYKA

Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych prowadzi zajęcia dydaktyczne w trzech podstawowych grupach przedmiotowych tzn.:

            Na pierwszym roku studiów studenci Wydziału Elektrycznego P. W. odbywają zajęciach z przedmiotu Graficzny zapis konstrukcji i Grafika inżynierska, poznając podstawowe metody odwzorowań  przestrzennych na płaszczyźnie Otrzymują zatem niezbędną dla inżyniera wiedzę z zakresu tworzenia własnych projektów konstrukcyjnych oraz komunikacji ze środowiskiem technicznym. Dobrze wyposażone laboratoria komputerowe oraz wysokokwalifikowana kadra dydaktyczna pozwala prowadzić zajęcia z szeregu przedmiotów informatycznych, takich jak:

    Trzecią grupą zagadnień w jakiej specjalizuje się Zakład dotyczy prowadzenia ścieżki dyplomowania Urządzenia Elektryczne Pojazdów Samochodowych. Ta dyscyplina stanowi również podstawową specjalizację naukową pracowników naukowo-dydaktycznych. W ramach ścieżki dyplomowania Urządzenia Elektryczne  Pojazdów Samochodowych prowadzonych jest szereg zajęć specjalizacyjnych przygotowujących absolwentów do samodzielnej pracy inżynierskiej w zakresie szeroko pojętych zagadnień elektronicznego i elektrycznego wyposażenia  pojazdów samochodowych. Praca dydaktyczna jest wspomagana nowoczesnymi urządzeniami, począwszy od aparatury pomiarowej skończywszy na komputerach.

Główne laboratoria specjalistyczne znajdują się w gmachu Starej Kotłowni na terenie głównym P. W.

 

 

PYTANIA EGZAMINACYJNE dla dyplomantów studiów II stopnia

Specjalizacja: Elektromechatronika pojazdów samochodowych

=============================================== 

Politechnika Warszawska – Wydział Elektryczny

Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych

Specjalizacja: Elektromechatronika pojazdów samochodowych

PYTANIA EGZAMINACYJNE

dla studentów studiów magisterskich -

Elektromechatronika pojazdów samochodowych i Układy elektroniczne pojazdów:

1. Wymienić rodzaje samochodowej instalacji elektrycznej 42V

2. Wymienić zalety i wady związane z wprowadzaniem samochodowej instalacji elektrycznej o napięciu 42V

3. Jakie nowoczesne rozwiązania techniczne w pojazdach mają szansę na wprowadzenie wraz z zastosowaniem instalacji 42V?

4. Scharakteryzować zalecenia dotyczące konstrukcji i badań samochodowej instalacji elektrycznej 42V, zawarte w normie ISO 21848:2005 Road vehicles - Electrical and

electronic equipment for a supply voltage of 42 V - Electrical loads

5. Omówić sposób ograniczania poziomu zakłóceń w pomiarach oscyloskopowych metodą pomiaru różnicowego

6. Opisać budowę i przeznaczenie sondy oscyloskopowej typu RC, wykorzystywanej w układach elektrycznych pojazdów

7. Wyjaśnić znaczenie oznaczeń: AC, DC, GND przełącznika sprzężenia wejścia oscyloskopu

8. Jakie wymagania stanowią normy przedmiotowe: Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych (PN-S-76021:1998) oraz Urządzenia elektroniczne pojazdów

samochodowych (PN-S-76020:1997)?.

9. Wymienić i scharakteryzować elementy samochodowej aparatury łączeniowej

10. Wymienić i scharakteryzować zabezpieczenia nadprądowe stosowane w samochodowej instalacji elektrycznej

11. Podać rodzaje i opisać konstrukcję oraz zastosowanie w pojazdach czujników wykorzystujących zjawisko pola magnetycznego

12. Podać rodzaje i opisać konstrukcję oraz zastosowanie w pojazdach czujników pojemnościowych

13. Opisać budowę i zasadę działania pojemnościowego czujnika przyspieszenia

14. Wymienić i scharakteryzować sposoby pomiaru temperatury w pojazdach samochodowych

15. Przedstawić metody pomiaru prędkości obrotowej i określania położenia wału korbowego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym i samoczynnym

16. Jakiego typu przepływomierze powietrza stosowane są w samochodowych silnikach spalinowych?. Omówić zasadę działania jednego z nich.

17. Opisać budowę i zasadę działania cyrkonowej i tytanowej sond lambda

18. Wymienić elementy elektryczne i elektroniczne rotacyjnej pompy rozdzielaczowej silnika wysokoprężnego i opisać realizowane przez nie funkcje

19. W jaki sposób realizowany jest pomiar kąta wyprzedzenia tłoczenia w silnikach wysokoprężnych z rotacyjną pompą rozdzielaczową?

20. Od czego zależy i w jaki sposób regulowana jest wielkość dawki paliwa w silnikach wysokoprężnych z rotacyjną pompą rozdzielaczową oraz w układzie Common Rail?

21. Jakie elementy i urządzenia elektryczne lub elektroniczne wchodzą w skład układu Common Rail?

22. Jak działa układ recyrkulacji spalin EGR?

23. Na czym polega sterowanie układem turbodoładowania silnika wysokoprężnego realizowane metodami elektrycznymi?

24. Podać rodzaje i opisać budowę samochodowych świec żarowych

25. W oparciu, o jakie układy realizowane jest sterowanie pracą świec żarowych?

26. Naszkicować i omówić przykładowe charakterystyki prądowo-temperaturowe samochodowej świecy żarowej z elementem PTC

27. Jakie elementy elektryczne i elektroniczne można wyróżnić w samochodowych instalacjach LPG od I do V generacji?

28. Jakie funkcje może pełnić centralka samochodowej instalacji gazowej drugiej generacji?

29. Jakie ma znaczenie i na czym polega emulacja sondy lambda w samochodowej instalacji gazowej?

30. Jakie ma znaczenie i na czym polega emulacja wtryskiwaczy w samochodowej instalacji LPG?

31. Omówić klasyfikację samochodowych układów wtrysku benzyny

32. W jaki sposób realizowana jest regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego silnika z elektronicznie sterowanym wtryskiem benzyny?

33. Opisać budowę i zasadę działania wtryskiwacza elektromagnetycznego benzyny oraz metody sterowania pracą tego elementu.

34. Naszkicować oscylogram napięcia na zaciskach wtryskiwacza sterowanego pojedynczym impulsem i opisać najważniejsze jego fragmenty

35. Scharakteryzować układ K-Jetronic oraz podać jaką funkcję pełni w nim wyłącznik termiczno-czasowy?.

37. W jaki sposób i co ma na celu, realizowana w układzie Motronic ML 4.1, funkcja odpowietrzania zbiornika paliwa

38. W jaki sposób odbywa się kodowanie liczby oktanowej paliwa w systemie Motronic ML 4.1?

39. Narysować schemat i opisać zasadę działania czujnika położenia przepustnicy w układzie Motronic ML 4.1

40. Opisać procedurę diagnostyki systemu Motronic ML 4.1 przy wykorzystaniu tzw. kodu migowego

41. Jakie wielkości fizyczne stanowią podstawę do obliczania dawki paliwa i kąta wyprzedzenia zapłonu w silniku o zapłonie iskrowym?

42. Jaka zależność istnieje między liczbą oktanową paliwa a właściwym doborem kąta wyprzedzenia zapłonu w silniku o zapłonie iskrowym? Czy obniżeniu liczby oktanowej

paliwa powinno towarzyszyć zwiększenie czy zmniejszenie kąta wyprzedzenia zapłonu?

43. W jaki sposób pojazd z silnikiem:

a) o zapłonie iskrowym

b) o zapłonie samoczynnym

można zabezpieczyć przed kradzieżą przy pomocy immobilajzera?

44. Opisać zasadę działania elektronicznie sterowanej przepustnicy?

45. Omówić rodzaje i zasadę działania samochodowych przerywaczy świateł kierunku jazdy

oraz podać, zawarte w ustaleniach normalizacyjnych, podstawowe wymagania stawiane tym urządzeniom

46. Narysować schemat obwodu wejściowego elektronicznego obrotomierza samochodowego otrzymującego sygnał z uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej. Na czym polega

standaryzacja impulsów doprowadzanych do wejścia tego obrotomierza?

47. Wykonać rysunek 7-pinowego gniazda przyczepy samochodowej i podać opis zacisków

48. Wymienić i scharakteryzować podstawowe samochodowe magistrale transmisji danych

49. Przedstawić na przykładach możliwości zastosowania ultradźwięków w technice motoryzacyjnej

50. Co oznacza termin „sterowanie sygnałem aktywnej masy”?

51. Podać polskie znaczenie następujących określeń: automotive electronics, engine speed,

voltage supply, quantity injected, slide valve sensor, engine coolant temperature, Top Dead

Centre (TDC), throttle position, mass of air drawn in, glow plug, duty cycle of EGR,

injection timing, injection rate, brake pedal, intake air temperature, fuel temperature,

charge pressure, wastegate bypass, spark plug, tail light, primary winding, ignition coil,

RPM, air flow meter, MAP sensor, injection duration, brake lights, combustion engine

 

Elektryczne urządzenia diagnostyki pojazdów:

52. Co to jest niewyważenie statyczne i dynamiczne koła oraz jakie zjawiska występują w

wyniku niewyważenia ?

53. Opisać proces wyważenia kół nienapędzanych za pomocą wyważarki EWK-15 z określeniem masy ciężarka

54. Opisać proces wyważenia koła z pomocą wyważarki AFB -118.

55. Opisać proces wygenerowania impulsu wyzwalającego lampę stroboskopową AFB -118

56. Dlaczego występuje różnica sił oporu amortyzatora przy ruchu sprężania i rozprężania?

57. Wymienić najważniejsze wymagania eksploatacyjne amortyzatorów

58. Narysować i omówić charakterystykę idealną teleskopowego amortyzatora hydraulicznego w funkcji przesunięcia i prędkości

59. Omówić zasadę pomiaru sprawności amortyzatorów za pomocą urządzenia BOGE wraz z interpretacją wyników

60. Na schematycznym rysunku opisać podstawowe parametry zawieszenia kół kierowanych pojazdu

61. Podać, w jaki sposób należy ustawić zbieżność kół kierowanych, aby ramiona kierownicy były ustawione poziomo? (bez przekładania koła kierownicy na wielowypuście)

62. Zdefiniować moment stabilizujący kół kierowanych oraz podać, od czego zależy i jakie rozwiązania konstrukcyjne zapewniają jego istnienie?

63. Omówić sposób usytuowania przyrządu do kontroli projektorów w świateł w stosunku do pojazdu.

64. Podać zależności dotyczące natężenia oświetlenia i wielkości geometrycznych obowiązujące w urządzeniu do kontroli projektorów świateł głównych typu „Hella”

65. Czym uwarunkowana jest wielkość obniżenia położenia granicy światła i cienia, w różnych pojazdach samochodowych, przy diagnostyce oświetlenia przedniego pojazdów?

66. Narysować prawidłowe przebiegi :

- napięcia pierwotnego układu zapłonowego,

- napięcia wtórnego WN,

- napięcia alternatora

67. Omówić sposób montowanie rozdzielacza zapłonu do silnika czterosuwowego po remoncie

68. Jakie problemy należało pokonać przy konstrukcji rozruszników z magnesami trwałymi

69. Omówić rodzaje pracy diagnoskopu Consult II i jego możliwości w zakresie rejestracji wyników.

70. Jakie skutki w pracy silnika powoduje uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego a jakie uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy?

71. Wyjaśnić zasadę regulacji silnika (ustawienie gaźnika i statycznego kąta wyprzedzenia zapłonu) w oparciu o prędkość obrotową biegu jałowego - narysować charakterystyki

72. Podać jak dla silnika o kolejności zapłonu 1-3-4-2 sprawdzić szczelność zaworu ssącego i wydechowego w 3-cim cylindrze?.

73. O jakich elementach silnika można wnioskować na podstawie pomiaru ciśnienia sprężania?

74. Narysować charakterystyki współczynników przyczepności opony do jezdni .

75. Idea działania układów antypoślizgowych i jaki jest cel stosowania ABS ?

76. Omówić zasadę działania serwomechanizmu w czasie hamowania.

77. Narysować prawidłowy przebieg zmian siły hamowania w funkcji siły nacisku na pedał hamulca

78. Omówić zjawisko fadingu występujące w układzie hamulcowym pojazdu

79. Samoregulacja luzu w hamulcach tarczowych przednich kół

80. Podać cel i sposób przeprowadzania badań drogowych - możliwych do wykorzystania przy badaniu pojazdu na hamowni podwoziowej.

81. Jak sprawdzić sprawność działania sprzęgła z pomocą hamowni podwoziowej?

82. Jakie wnioski można wysnuć ze znacznej różnicy pomiaru zużycia paliwa na hamowni podwoziowej w stosunku do zużycia paliwa obliczonego po przejechaniu np.200 km,

przy V = const. (przy poprawnie nastawionej mocy hamulca wodnego)?

83. W jaki sposób można z pomocą hamowni podwoziowej wyznaczyć charakterystykę mocy maksymalnej silnika N=f(V).

 

Elektromechaniczne i niekonwencjonalne źródła energii:

84. Przedstawić zasadę działania znanych tradycyjnych elektrochemicznych źródeł

pierwotnych

85. Przedstawić zasadę działania znanych tradycyjnych elektrochemicznych ogniw wtórnych – kwasowych stosowanych w pojazdach

86. Przedstawić zasadę działania elektrochemicznych nowoczesnych źródeł pierwotnych, np. litowych, NiMH itp.

87. Przedstawić zasadę działania elektrochemicznych ogniw wtórnych – zasadowych stosowanych w pojazdach

88. Przedstawić zasadę działania elektrochemicznych nowoczesnych źródeł wtórnych np. litowych, NiMH itp.

89. Przedstawić problemy związane z przechowywaniem i dystrybucją wodoru w technice motoryzacyjnej.

90. Przedstawić zasadę działania ora podstawowe charakterystyki ogniw paliwowych stosowanych w pojazdach

91. Przedstawić zasadę działania zasadowych ogniw paliwowych AFC stosowanych w pojazdach

92. Przedstawić zasadę działania fosforowych ogniw paliwowych PAFC stosowanych w pojazdach

93. Przedstawić zasadę działania polimerowych ogniw paliwowych PEFC stosowanych w pojazdach

94. Przedstawić zasadę działania metanolowych ogniw paliwowych DMFC stosowanych w pojazdach

95. Przedstawić zasadę działania tlenkowych ogniw paliwowych SOFC stosowanych w pojazdach

96. Przedstawić zasadę działania węglanowych ogniw paliwowych MCFC stosowanych w pojazdach

97. Podać podział ogniw paliwowych, stosowanych w pojazdach, ze względu na temperaturę ich pracy

98. Omówić podstawowe wady i zalety samochodów elektrycznych z akumulatorem elektrochemicznym oraz z ogniwem paliwowym

99. Omówić podstawowe rozwiązania konstrukcyjne samochodów hybrydowych spalinowo – elektrycznych

Samochodowe maszyny elektryczne

100. Omów zjawisko samoograniczenia prądu w alternatorach – narysuj charakterystykę.

101. Narysuj schemat połączeń alternatora 9-diodowego wraz z regulatorem napięcia, stacyjką, lampką kontrolną, akumulatorem i odbiornikiem

102. Narysować i omówić podstawowe charakterystyki rozrusznika z magnesami trwałymi

103. Zalety i wady maszyn ze wzbudzeniem magnetoelektrycznym w stosunku do maszyn ze wzbudzeniem elektromagnetycznym

104. Porównać budowę alternatora klasycznego z alternatorem typu ‘Compact’

105. Omówić rodzaje magnesów trwałych stosowanych w maszynach ze wzbudzeniem magnetoelektrycznym – narysuj charakterystyki magnesowania

106. Co to jest indukcja remanencji, natężenie koercji, indukcja szczątkowa ? – narysować charakterystyki obrazujące te wielkości

107. Omówić różnice między prądnicami prądu stałego a przemiennego

108. Narysować i omówić następujące charakterystyki, dla prądnicy prądu przemiennego: I=f(n), P=f(n) i h=f(n)

109. Co to jest znamionowa prędkość obrotowa prądnicy prądu przemiennego, do czego służy i jaką ma przeważnie przyjmowaną wartość?.

110. Narysować charakterystyki obciążenia dla prądnicy prądu przemiennego dla dwóch wartości prądu obciążenia – omówić przebieg charakterystyk (jakie parametry są stałe?).

111. Co czego służy regulator napięcia? – omówić bloki składowe regulatora

112. Podaj uproszczoną zależność na moment rozruchowy rozrusznika niezbędny do rozruchu silnika spalinowego w najcięższych warunkach eksploatacyjnych dla silnika o zapłonie

iskrowym i samoczynnym

113. Podać i omówić zależność na moc minimalną rozrusznika, wykorzystywany przy doborze rozrusznika do silnika

114. Jakie znasz mechanizmy sprzęgające rozrusznik z silnikiem?.

115. Narysować schemat stanowiska do badania pomocniczych maszyn elektrycznych prądu stałego pojazdów samochodowych i omówić jego poszczególne elementy

116. Co to jest grafika wektorowa i rastrowa?. Którą z nich stosuje się w programach typu CAD i dlaczego?.

117. Co to są pliki typu ACIS i IGES? – do czego służą

118. Co to jest metoda elementów skończonych (MES) i do czego może być wykorzystywana przy projektowaniu maszyn elektrycznych?.

119. Wymienić zalety komputerowego wspomagania projektowania 120. Dlaczego w rozrusznikach z magnesami trwałymi często szczelina powietrzna nie posiada

stałej wielkości

121. Co to jest przekładnia planetarna i dlaczego jest stosowana w rozrusznikach

122. Jakie rodzaje silników elektrycznych stosuje się obecnie w pojazdach samochodowych – podać przykłady zastosowań

123. Omówić sposoby diagnozowania uszkodzeń samochodowej prądnicy synchronicznej

124. Uzasadnić potrzebę stosowania sprzęgła jednokierunkowego w rozruszniku

125. Omówić zasadę działania rozrusznika jedno- i dwustopniowego

126. Omówić budowę i zasadę działania alternatora samochodowego

127. Omówić budowę i zasadę działania rozrusznika samochodowego

128. Omówić charakterystyki i warunki pomiaru charakterystyk alternatora samochodowego

129. Omówić charakterystyki i warunki pomiaru charakterystyk rozrusznika elektromagnetycznego

130. Omówić charakterystyki i warunki pomiaru charakterystyk rozrusznika magnetoelektrycznego

131. Jakie parametry wpływają na średnicę wewnętrzną alternatora samochodowego?

132. Jakie parametry wpływają na liczbę zwojów w fazie uzwojenia twornika alternatora?

133. Jakie parametry wpływają na okład prądowy przy obciążeniu obliczeniowym alternatora?

134. Jakie parametry wpływają na reaktancję rozproszenia fazy uzwojenia twornika alternatora?

135. Jakie parametry wpływają na rezystancję fazy uzwojenia twornika alternatora?

136. Omówić materiały stosowane w konstrukcjach samochodowych maszyn elektrycznych

137. Przedstawić i omówić wykres wektorowy maszyny elektrycznej jawno-biegunowej

138. Jakie parametry wpływają na reaktancję synchroniczną alternatora?

139. Jakie parametry wpływają na moment elektromagnetyczny rozrusznika elektromagnetycznego?

140. Jakie parametry wpływają na moment elektromagnetyczny rozrusznika magnetoelektrycznego?

141. Przedstawić uproszczoną analizę obwodu magnetycznego rozrusznika magnetoelektrycznego

142. Jakie parametry wpływają na stałą Essona maszyny elektrycznej

143. Przedstawić osobliwości konstrukcyjne i charakterystyki silników elektrycznych wyposażenia dodatkowego samochodu

144. Przedstawić schemat pracy alternatora w układzie elektrycznym pojazdu samochodowego

145. Przedstawić podstawowe równanie wymiarowe maszyny elektrycznej

 

Samochodowa technika świetlna i Modelowanie urządzeń STŚ

146. Zdefiniować trójchromatyczny układ barw. Określić wymagania dla projektorów asymetrycznych świateł mijania w zakresie barwy.

147. Omówić parametry elektryczne i świetlne charakteryzujące samochodowe źródła światła

148. Porównać skuteczność świetlna różnych rodzajów źródeł światła stosowanych w pojazdach

149. Omówić rodzinę wyładowczych, samochodowych źródeł światła. Porównać zasadę działania oraz zalety i wady w porównaniu do źródeł żarowych konwencjonalnych

150. Opisać zasadę działania halogenowych źródeł światła. Podać podstawowe typy oraz parametry świetlne tych źródeł.

151. Omówić zasadę działania i zastosowanie źródeł typu LED w technice samochodowej

152. Opisać i porównać promieniowanie emitowane przez samochodowe lampy wyładowcze i żarowe źródła konwencjonalne

153. Opisać zasadę działania systemów oświetleniowych Bio-ksenon i Vario-ksenon

154. Omówić cele i zasadę działania systemów oświetleniowych AFS

155. Omówić technologię FF stosowaną w technice samochodowej

156. Opisać systemy Night Vision stosowane w pojazdach samochodowych

157. Scharakteryzować wymagania świetlne dla projektorów głównych w pojazdach

158. Scharakteryzować wymagania świetlne dla projektorów przeciwmgłowych w pojazdach

159. Omówić wymagania świetlne samochodowych świateł kierunku jazdy i świateł awaryjnych

160. Omówić wymagania świetlne samochodowych świateł hamowania w pojazdach

161. Omówić sposób pomiaru strumienia świetlnego żarówki samochodowej

162. Opisać ekran fotometryczny ISO dla asymetrycznych świateł mijania i świateł drogowych

163. Opisać cykl halogenowy występujący w samochodowych źródłach halogenowych

164. Zdefiniować pojęcia „widzialność fizjologiczna” oraz „ zasięg widzenia” kierowcy

165. Podać zależności matematyczne opisujące poziom olśnienia kierowców przez projektory pojazdów nadjeżdżających z przeciwka

166. Opisać, jakie parametry świetlne podlegają badaniom normalizacyjnym dla

poszczególnych rodzajów samochodowych urządzeń oświetleniowych

167. Wymienić i opisać podstawowe układy optyczno-świetlne stosowane w samochodowych projektorach oświetleniowych i lampach sygnałowych

168. Zdefiniować pojęcie „graniczna odległość fotometrowania” stosowane w pomiarach fotometrycznych projektorów samochodowych. Określić, od jakich parametrów projektora

ona zależy?.

169. Wymienić wielkości, od których zależy wielkość światłości projektora oświetleniowego w układzie: odbłyśnik paraboloidalny – żarnik walcowy źródła żarowego – szyba

rozpraszająca z elementami optycznymi

170. Opisać trójchromatyczny układ barw xy oraz określić, jakie parametry w tym układzie można zdefiniować dla projektorów samochodowych

171. Podać różnicę między pojęciami „składowe trójchromatyczne” i „współrzędne trójchromatyczne”

172. Zdefiniować luminancję gabarytową samochodowego źródła światła

173. Podać zależność analityczną określającą odległość pewnego rozróżniania lampy sygnałowej przez kierowcę pojazdu jadącego z tyłu

174. Opisać zalety i wady oświetlenia stacjonarnego drogi w porównaniu z oświetleniem przez projektory samochodowe

175. Którą barwę sygnałową można określić jako najkorzystniejszą w ruchu drogowym i dlaczego?.

176. Określić, jaki rodzaj kontrastu jest wykorzystywany w oświetleniu stacjonarnym i dlaczego?.

177. W jakich samochodowych urządzeniach świetlnych wykorzystuje się zjawisko „wysokiego kontrastu barwnego”?.

178. Omówić tendencje rozwojowe samochodowych źródeł światła

179. Omówić tendencje rozwojowe układów optyczno-świetlnych samochodowych projektorów i lamp sygnałowych

 

Systemy komputerowe w pojazdach:

180. Omówić model ISO sieci komputerowych

181. Scharakteryzować pakietową transmisję danych na przykładzie wybranego protokołu (np. TCP/IP )

182. Wymienić topologie sieciowe oraz omówić zasady komunikacji pomiędzy urządzeniami w każdej z nich

183. Omówić budowę oraz standardy magistrali CAN

184. Omówić transmisje danych w sieciach Bloototh

185. Omówić budowę systemu GPS

186. Omówić budowę i działanie segmentu kontrolnego (naziemnego) systemu GPS

187. Omówić system współrzędnych WGS84 jako podstawę identyfikacji położenia dowolnego obiektu w systemach GPS

188. Wyjaśnić zasadę pomiaru różnicowego w określaniu położenia pojazdu samochodowego

189. Omówić działanie dwóch podstawowych układów komutacyjnych: dekodera oraz multipleksera

190. Omówić budowę systemu mikroprocesorowego

191. Omówić zasady sprzęgania mikroprocesora z urządzeniami zewnętrznymi

192. Opisać system przerwań w systemach mikroprocesorowych

193. Scharakteryzować zasady adresowania pamięci w systemach mikroprocesorowych

 

Programowanie i projektowanie obiektowe:

194. Opisać co to jest klasa i obiekt (czym różni się klasa od obiektu)?

195. Podać przykład hierarchii klas zawierającej dziedziczenie

196. Wyjaśnić: czym różni się dziedziczenie od zawierania?

197. Wyjaśnić: co to jest metoda, i member?

198. Co to jest interfejs, czym różni sie interfejs od klasy?

199. Co oznacza „partial class” w C#?

200. Czym różni się wywołanie zdarzenia od wywołania metody?

201. Która z metod zostanie wywołana: klasy A, czy klasy B w poniższym przykładzie C#?

- public class A { public virtual void f() {} }

- public class B : A { public override void f() {} }

- A a = new B();

- a.f();

202. Wyjaśnić: czy jest poprawny poniższy zapis C#?

- public class A { public void f() {} public void f(int i) {} public void f(string s) {} }

203. Opisać co to jest XML, jakie ma zastosowanie?

204. Opisać co to jest XSD, czym różni się XSD od XML?

205. Omówić na czym polega serializacja i deserializacja obiektów?

206. Opisać jaka jest rola metody IsPostback w ASP.NET?

207. Objaśnić działanie atrybutu Autopostback

208. Na czym polega model code-behind w ASP.NET?

209. Omówić co oznacza stwierdzenie, że aplikacje WWW są bezstanowe?

210. Czym różni się przechowywanie stanu w „Session” i „ViewState”?

211. Wymienić kilka diagramów UML?

212. Narysować przykładowy diagram związków klas UML

213. Narysować przykładowy diagram maszyny stanów UML

 

 

Tematy prac dyplomowych  - do wyboru - dla studentów Wydziału Elektrycznego

Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych

http://www.zkue.ime.pw.edu.pl

 Specjalność zalecana: Elektromechatronika

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Kierunek studiów: Elektrotechnika Studia magisterskie

II stopień

Lp.

Temat pracy dyplomowej i zakres

Opiekun pracy: tytuł, imię, nazwisko, e-mail, tel.

 

1.

Modelowanie nowoczesnych systemów samochodowych lamp sygnałowych

·  Przegląd literatury przedmiotowej

·  Analiza rozwiązań oświetlenia sygnałowego w pojazdach

·  Nowoczesne systemy sterowania parametrami świetlnymi lamp sygnałowych

·  Projekt własnych opracowań systemów inteligentnego samochodowego oświetlenia sygnałowego

·  Uwagi i wnioski

Prof. dr hab. Janusz Mazur

janusz.mazur@ee.pw.edu.pl

Tel. 022 234 7325

 

2.

Badania układów optyczno-świetlnych samochodowych projektorów oświetleniowych ze źródłami półprzewodnikowymi typu LED

·   Opis metody i systemu przyjętego do obliczeń świetlnych projektorów

·   Wybór źródeł światła oraz układów optycznych do badań

·   Badania świetlne modelowanych układów

·   Ocena parametrów świetlnych badanych projektorów w zakresie wymagań normalizacyjnych

·  Uwagi i wnioski

 

Prof. dr hab. Janusz Mazur

janusz.mazur@ee.pw.edu.pl

Tel. 022 234 7325

 

3.

Projekt nowego typu sondy wysokiego napięcia przeznaczonej do badań samochodowych układów zapłonowych

·  Przegląd dostępnych w literaturze opracowań na temat sond wysokiego napięcia wykorzystywanych w technice motoryzacyjnej

·  Opracowanie projektu nowego typu sondy wysokiego napięcia

·  Budowa prototypu sondy

·  Przeprowadzenie badań i opracowanie wyników z uwzględnieniem analizy niepewności

Dr inż. Bernard Fryśkowski

bf@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel. 022 234 5526

4.

Stanowisko badawcze przerywaczy świateł kierunku jazdy sterowane numerycznie

·  Przegląd publikacji i obowiązujących norm dotyczących wymagań technicznych stawianych przerywaczom świateł kierunku jazdy

·  Opracowanie procedur przeprowadzania badań

·  Przygotowanie oprogramowania sterującego

·  Projekt i wykonanie elektronicznych układów pomocniczych

·  Opracowanie dokumentacji technicznej stanowiska i instrukcji laboratoryjnej

 

Dr inż. Bernard Fryśkowski

bf@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel. 022 234 5526

5.

Metody badań zjawiska wypadania zapłonów

·   Przegląd dostępnych w literaturze opracowań na temat zjawiska wypadania zapłonów i sposobów jego wykrywania

·   Analiza przyczyn występowania problemu wypadania zapłonów

·   Opracowanie metody detekcji wypadania zapłonów

·   Projekt i budowa urządzenia lub stanowiska badawczego

·   Wykonanie badań i opracowanie wyników

 

Dr inż. Bernard Fryśkowski

bf@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel. 022 234 5526

6.

Modyfikacja parametrów pracy silnika z zapłonem iskrowym na przykładzie silnika CA18DET.

·   Wstęp

·   Przegląd literatury

·   Analiza zmian mechanicznych i elektronicznych

·   Zastosowane modyfikacje

·   Badania porównawcze parametrów eksploatacyjnych

·   Uwagi i wnioski

Dr inż. Jarosław Paszkowski

jarek@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel. 022 234 7474

7.

Badanie amortyzatorów czujnikami przyspieszeń pionowych

·   Przegląd opracowań literaturowych

·   Analiza sygnałów z czujników pomiarowych (na kole i nadwoziu)

·   Opracowanie i wykonanie układu rejestrującego

·   Opracowanie pełnej dokumentacji wykonanego układu

·   Badania układu

·   Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego

·   Uwagi i wnioski

Dr inż. Jarosław Paszkowski

jarek@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel. 022 234 7474

8.

Diagnostyka bezpieczeństwa świateł pojazdu samochodowego

·   Przegląd opracowań literaturowych

·   Opracowanie wymagań norm i przepisów ruchu Drogowego

·   Omówienie źródeł światła i układów zasilania

·   Omówienie przyrządów do diagnostyki świateł

·   Opracowanie algorytmu badań

·   Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego

·   Uwagi i wnioski

  

Dr inż. Jarosław Paszkowski

jarek@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel. 022 234 7474

 

Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych

http://www.zkue.ime.pw.edu.pl

Kierunek studiów: Elektrotechnika
Studia inżynierskie

I stopnia

Specjalność zalecana: Elektromechatronika

 

Lp.

Temat pracy dyplomowej i zakres (studia inżynierskie)

Opiekun pracy: tytuł, imię, nazwisko Tel, mail

1.

Analiza europejskich wymagań normalizacyjnych w zakresie samochodowych urządzeń oświetleniowych z zastosowaniem nowoczesnych źródeł światła

 

·  Przegląd wymagań świetlnych dla urządzeń oświetleniowych z zastosowaniem klasycznych źródeł światła,

·  Badania świetlne układów samochodowych urządzeń świetlnych ze źródłami wyładowczymi oraz typu LED

·  Analiza wymagań istniejących oraz  podjęcie próby opracowania zaleceń dla projektorów i lamp sygnałowych ze źródłami wyładowczymi i półprzewodnikowymi typu LED,

·  Podsumowanie i wnioski

Prof. dr hab. Janusz Mazur

janusz.mazur@ee.pw.edu.pl

Tel. 022 234 7325

2. Analiza współczesnych źródeł światła stosowanych w technice samochodowej

 

·  Przegląd i analiza parametrów konstrukcyjnych i świetlnych żarowych źródeł światła

·  Przegląd i analiza parametrów konstrukcyjnych i świetlnych wyładowczych źródeł światła

·  Przegląd i analiza parametrów konstrukcyjnych i świetlnych półprzewodnikowych źródeł światła

·  Podsumowanie i wnioski

Prof. dr hab. Janusz Mazur

janusz.mazur@ee.pw.edu.pl

Tel. 022 234 7325

 

3.

Stanowisko badawcze samochodowych wyłączników termicznych

·   Przegląd publikacji na temat budowy, metod badawczych i zastosowania samochodowych wyłączników termicznych

·   Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego badania różnych parametrów wyłączników termicznych (np. czasu reakcji, histerezy itp.)

·   Wykonanie interfejsu komputerowego i przygotowanie oprogramowania na potrzeby kontroli działania stanowiska

·   Opracowanie dokumentacji technicznej i instrukcji laboratoryjnej

Dr inż. Bernard Fryśkowski

bf@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel. 022 234 5526

4.

Zasilacz awaryjny telefonu komórkowego

·  Przegląd publikacji na temat teoretycznych i praktycznych aspektów zasilania telefonów komórkowych. Uwzględnić rodzaje, budowę oraz przykłady zastosowania zasilaczy i ładowarek telefonów komórkowych

·  Projekt i wykonanie oryginalnego urządzenia zasilającego działającego autonomicznie, pozwalającego na praktyczne i doraźne użycie telefonu komórkowego w warunkach nagłej konieczności. Należy przyjąć założenie, że akumulator telefonu jest wyładowany i nie ma dostępu do żadnych innych konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej (sieci 230V, baterii, akumulatora samochodowego itp.). Zasilacz powinien umożliwić wykonanie połączenia trwającego co najmniej 1 minutę

·  Zapewnienie odporności układu na wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych

·  Opracowanie dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi urządzenia

Dr inż. Bernard Fryśkowski

bf@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel. 022 234 5526

5.

Ultradźwiękowe czujniki parkowania – stanowisko dydaktyczno-badawcze

·  Przegląd publikacji na temat budowy, badań i zastosowania samochodowych czujników parkowania

·  Projekt i wykonanie mobilnego stanowiska pozwalającego na praktyczną realizację ćwiczenia laboratoryjnego przy zastosowaniu czujników ultradźwiękowych

·  Przygotowanie własnego programu ćwiczenia

·  Opracowanie dokumentacji technicznej i instrukcji laboratoryjnej

  

Dr inż. Bernard Fryśkowski

bf@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel. 022 234 5526

6.

Przegląd i analiza programowanego interfejsu pomiarowego LabView na przykładzie obsługi mikrokontrolera 8051

·  Przegląd i charakterystyka   wybranych interfejsów pomiarowych. (RS 232C, IECC-625, CAN)

·  Charakterystyka języka LabView
1. Funkcje i instrukcje sterujące w LabView
2. Tworzenie programu w LabView
3. Programowanie systemów pomiarowych w sieci LAN

·  Obsługa układów mikrokontrolera z poziomu LabView
1. Obsługa interfejsu RS232 na przykładzie obsługi zegara czasu rzeczywistego

·  Wnioski końcowe

Doc. Dr Elżbieta Grzejszczyk

egrzejszczyk@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel. 022 234 7313

7.

Zastosowanie odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii w pojazdach samochodowych

·  Przegląd odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii pod kątem zastosowania ich w pojazdach samochodowych

·  Analiza stosowanych rozwiązań

·  Ocena istniejącego stanu i tendencji rozwojowych

·  Uwagi końcowe i wnioski

Dr inż. Krzysztof Polakowski

kp@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel. 022 234 7313

8.

Zastosowanie hamowni podwoziowej do badania charakterystyki mocy samochodu osobowego

 • Przegląd opracowań literaturowych

 • Opracowanie algorytmu badania

 • Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego

 • Weryfikacja praktyczna opracowanego algorytmu

 • Uwagi i wnioski

Dr inż. Jarosław Paszkowski

jarek@zkue.ime.pw.edu.pl  

Tel. 022 234 7474

 

 

9.

Diagnostyka bezpieczeństwa samochodu osobowego

 •  Przegląd opracowań literaturowych

 • Opracowanie algorytmu badania

 • Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego

 • Weryfikacja praktyczna opracowanego algorytmu

 • Uwagi i wnioski

Dr inż. Jarosław Paszkowski

jarek@zkue.ime.pw.edu.pl  

Tel. 022 234 7474

 

 

10.

Elektroniczne badanie geometrii zawieszenia pojazdu samochodowego

 • Przegląd opracowań literaturowych

 • Opracowanie algorytmu badania

 • Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego

 • Weryfikacja praktyczna opracowanego algorytmu

 • Uwagi i wnioski

 

jarek@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel. 022 234 7474

  

Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych

http://www.zkue.ime.pw.edu.pl

Kierunek studiów: Elektrotechnika magisterskie – II stopień

Specjalność zalecana: Informatyka

Lp.

Temat pracy dyplomowej i zakres

Opiekun pracy: tytuł, imię, nazwisko Tel, mail

1.

Obsługa GPS w aplikacjach C++ w oparciu o Location Acquistion API

·  Przegląd podstawowych funkcjonalności systemu operacyjnego Symbian

·  Charakterystyka wybranych klas i metod języka SymbianC++ w środowisku interfejsu Location Acquistion API

·  Projekt i oprogramowanie własnej aplikacji wykorzystującej dane protokołu NMEA

·  Uruchomienie i przetestowanie aplikacji

·  Analiza i wnioski końcowe

Doc. Dr Elżbieta Grzejszczyk

egrzejszczyk@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel. 022 234 7313

2.

Wykorzystanie MOSS do tworzenia aplikacji użytkowych.

·   Przegląd technologii tworzenia aplikacji WWW

·   Omówienie działania serwera MOSS

·   Metody tworzenia aplikacji przy wykorzystaniu MOSS

·   Ocena porównawcza wybranych metod budowy aplikacji

·   Uwagi i wnioski

Dr inż. Jarosław Wilk

wilk@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel.022 6219825

3.

Wykorzystanie pakietu MS Office jako interfejs użytkownika aplikacji użytkowych.

·   Przegląd technologii tworzenia aplikacji użytkowych

·   Omówienie Open XML i XML Mapping

·   Metody tworzenia aplikacji z zastosowaniem pakietu MS Office

·   Ocena porównawcza wybranych metod budowy aplikacji

·   Uwagi i wnioski

Dr inż. Jarosław Wilk

wilk@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel.022 6219825

4.

Zastosowanie Silverlight w budowie MOSS WebParts

 

·   Przegląd technologii tworzenia aplikacji WWW

·   Omówienie technologii WPF i Silverlight

·   Omówienie działania serwera MOSS

·   Metody tworzenia aplikacji z zastosowaniem Web Parts

·   Uwagi i wnioski

Dr inż. Jarosław Wilk

wilk@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel.022 6219825

5.

Zastosowanie wzorców projektowych w aplikacjach WWW

 

·   Przegląd technologii tworzenia aplikacji WWW

·   Przegląd wzorców projektowych

·   Zastosowanie wzorców projektowych w aplikacjach WWW

·   Uwagi i wnioski

Dr inż. Jarosław Wilk

wilk@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel.022 6219825

6.

Analiza porównawcza implementacji przepływu pracy

 

·   Przegląd implementacji przepływu pracy

·   Omówienie implementacjji WF w aplikacjach .NET oraz MOSS

·   Omówienie implementacji BizzTalk Serwer

·   Analiza porównawcza wybranych implementacji przepływu pracy

·   Uwagi i wnioski

Dr inż. Jarosław Wilk

wilk@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel.022 6219825

7.

Obliczenia z zastosowaniem CUDA.

·   Przegląd literatury przedmiotowej

·   Omówienie metod budowy aplikacji wykorzystujących karty graficzne do obliczeń

·   Implementacja wybranego algorytmu w technologii CUDA

·   Uwagi i wnioski

Dr inż. Jarosław Wilk

wilk@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel.022 6219825

8.

Zastosowanie wzorców projektowych w programowaniu współbieżnym

 

·   Przegląd literatury przedmiotowej

·   Przegląd wzorców projektowych

·   Przykłady zastosowania wzorców projektowych w programowaniu współbieżnym

·   Uwagi i wnioski

Dr inż. Jarosław Wilk

wilk@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel.022 6219825

9.

Analiza porównawcza budowy aplikacji na urządzenia mobilne

 

·   Przegląd literatury przedmiotowej

·   Opis technologii budowy aplikacji użytkowych na urządzenia mobilne.

·   Przykłady implementacji

·   Uwagi i wnioski

Dr inż. Jarosław Wilk

wilk@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel.022 6219825

10.

Analiza porównawcza ochrony serwerów pocztowych

 

·   Przegląd literatury przedmiotowej

·   Opis stosowanych serwerów pocztowych.

·   Przykłady implementacji zabezpieczeń

·   Uwagi i wnioski

Dr inż. Jarosław Wilk

wilk@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel.022 6219825

11.

Zastosowanie technologii Silverlight w aplikacjach użytkowych

 

·   Przegląd literatury przedmiotowej

·   Opis technologii WPF.

·   Przykłady implementacji Silwerlight w aplikacjach użytkowych

·   Ocena zakresu zastosowania technologii Silverlight

·   Uwagi i wnioski

Dr inż. Jarosław Wilk

wilk@zkue.ime.pw.edu.pl

Tel.022 6219825

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

REALIZOWANE W ZAKŁADZIE KONSTRUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY - Studia dwustopniowe

Kierunek: Elektrotechnika, Informatyka, Automatyka i Robotyka

- studia inżynierskie I stopnia

Nazwa przedmiotu i rodzaj studiów

semestr

punkty ECTS

Odpowiedzialny za przedmiot

1. Graficzny zapis konstrukcji - Elektrotechnika - st. stacjonarnesem. I

4

dr inż. Andrzej Sęk
2. Grafika inżynierska - Informatyka - st. stacjonarne sem. II

4

prof. dr hab. Janusz Mazur
3. Grafika inżynierska - Automatyka i Robotyka - st. stacjonarnesem. II

4

dr inż. Krzysztof Polakowski
4. Informatyka III - st. niestacjonarne sem. III

2

dr inż. Krzysztof Polakowski
4. Graficzny zapis konstrukcji - st. niestacjonarne sem. III

4

dr inż. Jarosław Paszkowski

Specjalność: Elektromechatronika

Nazwa przedmiotu i rodzaj studiów

semestr

punkty ECTS

Odpowiedzialny za przedmiot

1. Samochodowa technika świetlna sem. VI

2

prof. dr hab. Janusz Mazur
2. Elektromechatronika pojazdów samochodowych sem. VI

5

prof. dr hab. Jerzy Tokarzewski
3. Elektrochemiczne i odnawialne źródła energii sem. VII

2

dr inż. Krzysztof Polakowski
4. Metody CAD w elektrotechnice sem. VII

2

mgr inż. Marcin Chrzanowicz
4. Systemy komputerowe w pojazdach samochodowych sem. VII

2

doc. dr inż. Elżbieta Grzejszczyk

Kierunek: Elektrotechnika - studia magisterskie II stopnia

Specjalizacja: Elektromechatronika pojazdów samochodowych

Nazwa przedmiotu i rodzaj studiów

semestr punkty ECTS

Odpowiedzialny za przedmiot

1. Samochodowe pojazdy ekologiczne  - obowiązkowy sem. 1(8) 1 prof. dr hab. Jerzy Tokarzewski
2. Układy elektroniczne w pojazdach samochodowych  - obowiązkowy sem.1(8), 2(9) 3 dr inż. Bernard Fryśkowski
3. Modelowanie urządzeń samochodowej techniki świetlnej sem. 2(9) 3 prof. dr hab. Janusz Mazur
4. Maszyny elektryczne w pojazdach samochodowych sem. 2(9), 3(10) 3 dr inż. Jarosław Paszkowski
5. Programowanie i projektowanie obiektowe sem. 3(10) 3 dr inż. Jarosław Wilk
6. Strony internetowe i aplikacje WWW sem. 2(9) 3 dr inż. Bernard Fryśkowski
7. Zagadnienia wybrane elektromechatroniki pojazdów samochodowych sem. 2(9) 2 prof. dr hab. Jerzy Tokarzewski
8. Elektryczne urządzenia diagnostyki pojazdów sem. 2(9), 3(10) 3 doc. Bogusław Bień / dr J. Paszkowski
9. Aplikacje informatyki stosowanej sem. 2(9) 3 doc. dr inż. Elżbieta Grzejszczyk

Kierunek: Automatyka i Robotyka - studia magisterskie II stopnia

Nazwa przedmiotu i rodzaj studiów

semestr

punkty ECTS

Odpowiedzialny za przedmiot

1. Badania środowiskowe i kompatybilność elektromagnetyczna robotów

sem. 1(8)

2

prof. dr hab. Jerzy Tokarzewski