Politechnika Warszawska – Wydział Elektryczny

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno - Pomiarowych

Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych


PYTANIA EGZAMINACYJNE

dla dyplomantów

studiów inżynierskich (I stopnia) i magisterskich (II stopnia)

Specjalność: Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne


Studia inżynierskie

ELEKTROMECHATRONIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

1.     Według jakich kryteriów dokonywany jest podział elementów wyposażenia elektrycznego pojazdu?

2.     Jakie obwody elektryczne można wyszczególnić w systemach zasilania współczesnych pojazdów?

3.     Jakie czynniki należy uwzględnić w procesie projektowania instalacji elektrycznej pojazdu?

4.     Wymienić i scharakteryzować elementy samochodowej aparatury łączeniowej

5.     Wymienić i scharakteryzować rodzaje zabezpieczeń nadprądowych stosowanych w samochodowej instalacji elektrycznej

6.     Jakie są zadania i jaką rolę pełni akumulator samochodowy?

7.     Przedstawić szczegóły budowy i opisać zasadę działania samochodowego akumulatora kwasowo – ołowiowego

8.     Podać przykłady metod badań i oceny stopnia naładowania samochodowego akumulatora kwasowo – ołowiowego

9.     Jak jest zdefiniowana i w jaki sposób można wyznaczyć siłę elektromotoryczną samochodowego akumulatora kwasowo – ołowiowego?

10.         Jaka jest różnica między siłą elektromotoryczną a napięciem wyładowania samochodowego akumulatora kwasowo – ołowiowego?

11.         Jak zdefiniowana jest pojemność elektryczna i sprawność akumulatora samochodowego?

12.         Przedstawić szczegóły budowy i opisać zasadę działania zestykowego alternatora samochodowego z biegunami kłowymi

13.         Jak jest zbudowany, jak działa i jaką funkcję pełni regulator napięcia alternatora samochodowego?

14.         W jaki sposób prąd przemienny alternatora przekształcany jest na prąd stały?

15.         Jakie szczegóły pozwalają odróżnić samochodowy alternator obcowzbudny od samowzbudnego?

16.         Jakie charakterystyki pozwalają przedstawić właściwości alternatora?

17.         Podać kryteria podziału elektrycznych rozruszników wykorzystywanych w pojazdach mechanicznych

18.         Z jakich elementów zbudowany jest elektryczny rozrusznik samochodowy?

19.         Przedstawić kryteria podziału samochodowych układów zapłonowych

20.         Z jakich elementów i podzespołów zbudowany jest samochodowy układ zapłonowy?

21.         Opisać zasadę działania samochodowego układu zapłonowego z gromadzeniem energii w indukcyjności.

22.         Wymienić podstawowe różnice między rozdzielaczowym i bezrozdzielaczowym układem zapłonowym silnika o zapłonie iskrowym

23.         Opisać przebiegi napięcia i prądu w obwodach pierwotnym i wtórnym cewki zapłonowej

24.         Opisać budowę i przedstawić zasadę działania samochodowej świecy zapłonowej

25.         Przedstawić szczegóły budowy elektronicznego układu wtrysku paliwa silnika o zapłonie iskrowym

26.         Jakie czujniki i elementy wykonawcze wchodzą w skład układu wtrysku paliwa silnika o zapłonie samoczynnym?

27.         Przedstawić metody pomiaru prędkości obrotowej silników spalinowych o zapłonie iskrowym i samoczynnym

28.         Omówić rodzaje i zasadę działania samochodowych przerywaczy świateł kierunku jazdy oraz podać zawarte w normach podstawowe wymagania stawiane tym urządzeniom

Samochodowa technika świetlna

1.     Zdefiniować trójchromatyczny układ barw. Określić wymagania dla projektorów asymetrycznych świateł mijania w zakresie barwy

2.     Zdefiniować znane układy barwowe. Omówić pojęcie współrzędnych trójchromatycznych

3.     Zdefiniować prawa Grassmanna w zakresie kolorymetrii

4.     Zdefiniować wymagania w zakresie barwy dla lamp sygnałowych

5.     Omówić sposób pomiaru barwy i podać rodzaje aparatów pomiarowych

6.     Omówić parametry elektryczne i świetlne charakteryzujące samochodowe źródła światła.

7.     Porównać skuteczność świetlna różnych rodzajów źródeł światła stosowanych w pojazdach

8.     Omówić rodzinę wyładowczych, samochodowych źródeł światła. Porównać zasadę działania oraz zalety i wady w porównaniu do źródeł żarowych konwencjonalnych

9.     Opisać zasadę działania halogenowych źródeł światła. Podać podstawowe typy oraz parametry świetlne tych źródeł

10.         Opisać cykl halogenowy występujący w samochodowych źródłach światła i jakie daje korzyści

11.         Omówić zasadę działania i zastosowanie źródeł typu LED w technice samochodowej

12.         Opisać i porównać promieniowanie emitowane przez samochodowe lampy wyładowcze i żarowe źródła konwencjonalne

13.         Opisać zasadę działania systemów oświetleniowych Bio-ksenon i Vario-ksenon

14.         Omówić cel stosowania i zasadę działania systemów oświetleniowych AFS

15.         Omówić technologię FF stosowaną w technice samochodowej

16.         Opisać systemy Night Vision stosowane w pojazdach samochodowych

17.         Scharakteryzować wymagania świetlne dla projektorów głównych w pojazdach

18.         Scharakteryzować wymagania świetlne dla projektorów przeciwmgłowych w pojazdach

19.         Omówić wymagania świetlne samochodowych świateł kierunku jazdy i świateł awaryjnych

20.         Omówić wymagania świetlne samochodowych świateł hamowania w pojazdach

21.         Omówić sposób pomiaru strumienia świetlnego żarówki samochodowej

22.         Porównać charakterystyki widmowe poszczególnych typów źródeł światła (LED, lampa wyładowcza, żarówka halogenowa)

23.         Opisać ekran fotometryczny ISO dla asymetrycznych świateł mijania i świateł drogowych

24.         Opisać ekran fotometryczny do badania lamp wyładowczych

25.         Zdefiniować pojęcia „widzialność fizjologiczna” oraz „ zasięg widzenia” kierowcy

26.         Podać zależności matematyczne opisujące poziom olśnienia kierowców przez projektory pojazdów nadjeżdżających z przeciwka

27.         Zdefiniować pojęcie luminancji zamglenia i podać sposoby minimalizacji zjawiska olśnienia

28.         Opisać, jakie parametry świetlne podlegają badaniom normalizacyjnym dla poszczególnych rodzajów samochodowych urządzeń oświetleniowych

29.         Wymienić i opisać podstawowe układy optyczno-świetlne stosowane w samochodowych projektorach oświetleniowych i lampach sygnałowych

30.         Zdefiniować pojęcie „graniczna odległość fotometrowania” stosowane w pomiarach fotometrycznych projektorów samochodowych. Określić, od jakich parametrów projektora ona zależy?.

31.         Wymienić wielkości, od których zależy wielkość światłości projektora oświetleniowego w układzie: odbłyśnik paraboloidalny – żarnik walcowy źródła żarowego – szyba rozpraszająca z elementami optycznymi

32.         Opisać trójchromatyczny układ barw xy oraz określić, jakie parametry w tym układzie można zdefiniować dla projektorów samochodowych

33.         Podać różnicę między pojęciami „składowe trójchromatyczne” i „współrzędne trójchromatyczne”

34.         Opisać zalety i wady oświetlenia stacjonarnego drogi w porównaniu z oświetleniem przez projektory samochodowe

35.         Którą barwę sygnałową można określić jako najkorzystniejszą w ruchu drogowym i dlaczego?.

36.         Określić, jaki rodzaj kontrastu jest wykorzystywany w oświetleniu stacjonarnym i dlaczego?.

37.         W jakich samochodowych urządzeniach świetlnych wykorzystuje się zjawisko „wysokiego kontrastu barwnego”?.

38.         Omówić tendencje rozwojowe samochodowych źródeł światła

39.         Omówić tendencje rozwojowe układów optyczno-świetlnych samochodowych projektorów i lamp sygnałowych

40.         Omówić tendencje rozwojowe „inteligentnych systemów oświetleniowych”

41.         Omówić tendencje rozwojowe w stacjonarnym oświetleniu drogi

42.         Omówić tendencje rozwojowe w aparaturze pomiarowej dotyczącej parametrów świetlnych

43.         Podaj systemy stacjonarnej instalacji oświetleniowej z uwagi na sposób rozmieszenia latarni

44.         Omówić sposób pomiaru luminancji nawierzchni oświetlonej przez stacjonarne oświetlenie dróg i ulic

45.         Omówić klasy oświetleniowe występujące w oświetleniu drogowym (norma PN-EN 13201:2007)

46.         Podać, jakie czynniki wpływają na poziom widzialności obiektów na drodze

47.         Co to jest widzialność meteorologiczna? Jak wpływa na jakość widzenia kierowcy

48.         Omówić sposób oświetlenia tuneli drogowych

49.         Omówić sposób oświetlenia przejść dla pieszych

50.         Podać definicję luminancji i natężenia oświetlenia i wykazać różnicę w odbiorze wielkości przez człowieka

51.         Zdefiniować zakres widzialny promieniowania elektromagnetycznego i określić pojęcie strumienia świetlnego

52.         Co to jest światłość i z jakim elementem oświetleniowym jest związana?

ElektroCHEMiczne i odnawialne źródła energii:

1.     Przedstawić zasadę działania znanych tradycyjnych elektrochemicznych źródeł  pierwotnych

2.     Przedstawić zasadę działania znanych tradycyjnych elektrochemicznych ogniw wtórnych – kwasowych stosowanych w pojazdach

3.     Przedstawić zasadę działania współczesnych elektrochemicznych źródeł pierwotnych stosowanych w pojazdach, np. litowych, NiMH itp.

4.     Przedstawić zasadę działania elektrochemicznych ogniw wtórnych – zasadowych stosowanych w pojazdach

5.     Przedstawić zasadę działania współczesnych elektrochemicznych źródeł wtórnych np. litowych, NiMH itp.

6.     Przedstawić problemy związane z przechowywaniem i dystrybucją wodoru w technice motoryzacyjnej.

7.     Przedstawić zasadę działania ora podstawowe charakterystyki ogniw paliwowych stosowanych w pojazdach

8.     Przedstawić zasadę działania zasadowych ogniw paliwowych AFC stosowanych w pojazdach

9.         Przedstawić zasadę działania fosforowych ogniw paliwowych PAFC stosowanych w pojazdach

10.         Przedstawić zasadę działania polimerowych ogniw paliwowych PEFC stosowanych w pojazdach

11.         Przedstawić zasadę działania metanolowych ogniw paliwowych DMFC stosowanych w pojazdach

12.         Przedstawić zasadę działania tlenkowych ogniw paliwowych SOFC stosowanych w pojazdach

13.         Przedstawić zasadę działania węglanowych ogniw paliwowych MCFC stosowanych w pojazdach

14.         Podać podział ogniw paliwowych, stosowanych w pojazdach, ze względu na temperaturę ich pracy

Programowanie i projektowanie:

1.     Co to jest klasa i obiekt, (czym różni się klasa od obiektu)?

2.     Co to jest konstruktor i destruktor klasy?

3.     Co oznacza this w programowaniu obiektowym?

4.     Co to jest wywołanie rekurencyjne metody?

5.     Proszę omówić jak działają instrukcje iteracyjne?

6.     Co to są metody statyczne w programowaniu obiektowym?

7.     Proszę podać przykład hierarchii klas zawierającej dziedziczenie.

8.     Proszę wyjaśnić, czym różni się dziedziczenie od zawierania?

9.     Czym różni się przekazywanie parametrów przez referencje i wartość?

10.         Co to są modyfikatory dostępu: public, protected, private?

11.         Jaki jest cel stosowania hermetyzacji?

12.         Co to jest metoda, i member w programowaniu obiektowym?

13.         Co to jest interfejs, czym różni się interfejs od klasy?

14.         Czym różni się wywołanie zdarzenia od wywołania metody?

15.         Co to jest XML, jakie ma zastosowanie?

16.         Omówić, co oznacza stwierdzenie, że aplikacje WWW są bezstanowe?

17.         Proszę wymienić kilka rodzajów diagramów UML?

18.         Proszę narysować przykładowy diagram związków klas UML.

19.         Proszę narysować przykładowy diagram maszyny stanów UML.

20.         Co to jest wyzwalacz (trigger) w bazach danych?

21.         Do czego służą indeksy w relacyjnych bazach danych?

22.         Czym różni się WHERE od HAVING w języku SQL?

23.         Kiedy używa się poleceń CREATE, a kiedy INSERT w języku SQL?

24.         Kiedy używa się poleceń DROP, a kiedy DELETE w języku SQL?

25.         Co to jest grupowanie w języku SQL?


Studia magisterskie

UKŁADY ELEKTRONICZNE W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH

1.     Opisać budowę i podać przykłady zastosowania oscyloskopu cyfrowego w badaniach urządzeń elektronicznych pojazdu.

2.     Omówić sposoby ograniczania wpływu zakłóceń na wynik pomiarów oscyloskopowych realizowanych w pojazdach.

3.     Wyjaśnić znaczenie oznaczeń: AC, DC, GND przełącznika sprzężenia wejścia oscyloskopu

4.     Jakie dodatkowe funkcje można wyszczególnić w przypadku multimetru przeznaczonego do badań i diagnostyki samochodowych urządzeń elektrycznych?

5.     W jaki sposób dokonuje się zabezpieczenia układów elektronicznych pojazdu przed skutkami zwarć i przeciążeń?

6.     W jaki sposób dokonuje się zabezpieczenia układów elektronicznych pojazdu przed skutkami przepięć?

7.     Podać rodzaje i opisać konstrukcję oraz zastosowanie w pojazdach czujników wykorzystujących zjawisko pola magnetycznego

8.     Opisać konstrukcję czujników piezoelektrycznych oraz ich zastosowanie w pojazdach

9.     Przedstawić zasadę działania i scharakteryzować zakres zastosowań czujników pojemnościowych w pojazdach mechanicznych

10.         Wymienić i scharakteryzować sposoby pomiaru temperatury w technice motoryzacyjnej

11.         Przedstawić metody pomiaru prędkości obrotowej i określania położenia wału korbowego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym i samoczynnym

12.         Wymienić rodzaje samochodowej instalacji elektrycznej 42V i przedstawić korzyści oraz niedogodności związane z jej wprowadzaniem

13.         Przedstawić szczegóły budowy i zasadę działania elektronicznych sterowników cewki zapłonowej

14.         Podać sposoby pomiaru ilości powietrza pobieranego na potrzeby spalania mieszanki w samochodowych silnikach spalinowych.

15.         Jakiego rodzaju przepływomierze wykorzystywane są w silnikach spalinowych pojazdów mechanicznych?

16.         Opisać rodzaje, budowę i zasadę działania samochodowych sond lambda

17.         Przedstawić budowę i sposób działania systemów ABS i ASR.

18.         Wymienić elementy elektryczne i elektroniczne rotacyjnej pompy rozdzielaczowej silnika wysokoprężnego i opisać realizowane przez nie funkcje

19.         Od czego zależy i w jaki sposób regulowana jest wielkość dawki paliwa w silnikach wysokoprężnych z rotacyjną pompą rozdzielaczową oraz w układzie Common Rail?

20.         Jakie elementy i urządzenia elektryczne lub elektroniczne wchodzą w skład systemu Common Rail?

21.         Jak działa układ recyrkulacji spalin EGR?

22.         Na czym polega sterowanie układem turbodoładowania silnika wysokoprężnego realizowane metodami elektrycznymi?

23.         Podać rodzaje i opisać budowę samochodowych świec żarowych

24.         Naszkicować i omówić przykładowe charakterystyki prądowo-temperaturowe samochodowej świecy żarowej z elementem PTC.

25.         Dokonać podziału i opisać budowę współczesnych samochodowych systemów zapłonowych

26.         Zdefiniować pojęcie kąta wyprzedzenia zapłonu oraz podać wielkości fizyczne mające wpływ na wynik obliczeń tego kąta przez sterownik silnika.

27.         Jaka zależność istnieje między liczbą oktanową paliwa a właściwym doborem kąta wyprzedzenia zapłonu w silniku o zapłonie iskrowym?

28.         Jakie elementy elektryczne i elektroniczne można wyróżnić w samochodowych instalacjach LPG od I do V generacji?

29.         Dokonać klasyfikacji samochodowych układów elektronicznie sterowanego wtrysku benzyny

30.         W jaki sposób realizowana jest regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego silnika z elektronicznie sterowanym wtryskiem benzyny?

31.         Opisać budowę i zasadę działania wtryskiwacza elektromagnetycznego benzyny oraz metody sterowania pracą tego elementu.

32.         Naszkicować oscylogram napięcia na zaciskach wtryskiwacza sterowanego pojedynczym impulsem i opisać najważniejsze jego fragmenty

33.         Co ma na celu i jak realizowana jest funkcja odpowietrzania zbiornika paliwa w układzie elektronicznie sterowanego wtrysku paliwa?

34.         Przedstawić zasadę działania samochodowych czujników położenia przepustnicy.

35.         Jakie wielkości fizyczne stanowią podstawę do obliczania dawki paliwa i kąta wyprzedzenia zapłonu w silniku o zapłonie iskrowym?

36.         W jaki sposób realizowane jest sterowanie pracą elektrycznej pompy paliwa w układach wtrysku benzyny?

37.         W jaki sposób pojazd z silnikiem:

a) o zapłonie iskrowym

b) o zapłonie samoczynnym

można zabezpieczyć przed kradzieżą przy pomocy immobilizera?

38.         Narysować schemat obwodu wejściowego elektronicznego obrotomierza samochodowego otrzymującego sygnał z obwodu uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej. Na czym polega standaryzacja impulsów doprowadzanych do wejścia tego obrotomierza?

39.         Przedstawić na przykładach możliwości zastosowania ultradźwięków w technice motoryzacyjnej

40.         Jakie układy i elementy wyposażenia elektrycznego pojazdu mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy?

41.         Podać podstawowe kryteria i dokonać klasyfikacji samochodowych systemów transmisji danych.

42.         Dokonać podziału i opisać budowę samochodowych systemów CAN

43.         W jaki sposób dokonać pomiaru szybkości transmisji danych za pomocą oscyloskopu w samochodowej sieci CAN?

44.         Scharakteryzować samochodowy system transmisji danych K-line

SYSTEMY TRANSMISJI DANYCH W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH

1.     Jakie wielkości pozwalają opisać właściwości cyfrowego systemu transmisji danych?

2.     Wyjaśnić pojęcie topologii samochodowych systemów transmisji danych

3.     Dokonać podziału samochodowych cyfrowych systemów transmisji danych pod względem szybkości transmisji

4.     Przedstawić sposoby ograniczania wpływu zakłóceń zewnętrznych na przebieg procesu transmisji danych w samochodowych sieciach przewodowych

5.     Podać szczegóły budowy węzła systemu CAN

6.     W jaki sposób terminowana jest magistrala systemów high-speed i low-speed CAN?

7.     Przedstawić przykłady usterek magistrali systemu CAN i sposoby ich diagnozowania.

8.     Na czym polega arbitraż i bit stuffing w samochodowej sieci CAN?

9.     Scharakteryzować szczegóły budowy, zasadę działania i właściwości układu UART

10.         Opisać postać ramki danych przesyłanej w standardzie RS232

11.         Dokonać podziału i scharakteryzować działanie układów interfejsu szeregowego USB

12.         Przedstawić przykłady rozwiązań układowych konwerterów sygnałów szeregowych systemów transmisji danych

13.         Przedstawić zasadę działania szeregowych systemów transmisji danych SPI, I2C i 1-wire

14.         W jakim celu wykorzystywana jest sieć transmisji danych typu FlexRay i jaka topologia charakteryzuje ten system?

15.         Scharakteryzować topologię i podać przykłady zastosowania samochodowej sieci transmisji danych MOST

16.         Przedstawić budowę, zastosowanie i sposób funkcjonowania samochodowego systemu LIN

17.         Przedstawić szczegóły budowy i zasadę działania bezprzewodowego systemu transmisji danych Bluetooth

Samochodowa technika świetlna i Modelowanie urządzeń STŚ

1.     Zdefiniować trójchromatyczny układ barw. Określić wymagania dla projektorów asymetrycznych świateł mijania w zakresie barwy

2.     Zdefiniować znane układy barwowe. Omówić pojęcie współrzędnych trójchromatycznych

3.     Zdefiniować prawa Grassmanna w zakresie kolorymetrii

4.     Zdefiniować wymagania w zakresie barwy dla lamp sygnałowych

5.     Omówić sposób pomiaru barwy i podać rodzaje aparatów pomiarowych

6.     Omówić parametry elektryczne i świetlne charakteryzujące samochodowe źródła światła.

7.     Porównać skuteczność świetlna różnych rodzajów źródeł światła stosowanych w pojazdach

8.     Omówić rodzinę wyładowczych, samochodowych źródeł światła. Porównać zasadę działania oraz zalety i wady w porównaniu do źródeł żarowych konwencjonalnych

9.     Opisać zasadę działania halogenowych źródeł światła. Podać podstawowe typy oraz parametry świetlne tych źródeł

10.         Opisać cykl halogenowy występujący w samochodowych źródłach światła i jakie daje korzyści

11.         Omówić zasadę działania i zastosowanie źródeł typu LED w technice samochodowej

12.         Opisać i porównać promieniowanie emitowane przez samochodowe lampy wyładowcze i żarowe źródła konwencjonalne

13.         Opisać zasadę działania systemów oświetleniowych Bio-ksenon i Vario-ksenon

14.         Omówić cel stosowania i zasadę działania systemów oświetleniowych AFS

15.         Omówić technologię FF stosowaną w technice samochodowej

16.         Opisać systemy Night Vision stosowane w pojazdach samochodowych

17.         Scharakteryzować wymagania świetlne dla projektorów głównych w pojazdach

18.         Scharakteryzować wymagania świetlne dla projektorów przeciwmgłowych w pojazdach

19.         Omówić wymagania świetlne samochodowych świateł kierunku jazdy i świateł awaryjnych

20.         Omówić wymagania świetlne samochodowych świateł hamowania w pojazdach

21.         Omówić sposób pomiaru strumienia świetlnego żarówki samochodowej

22.         Porównać charakterystyki widmowe poszczególnych typów źródeł światła (LED, lampa wyładowcza, żarówka halogenowa)

23.         Opisać ekran fotometryczny ISO dla asymetrycznych świateł mijania i świateł drogowych

24.         Opisać ekran fotometryczny do badania lamp wyładowczych

25.         Zdefiniować pojęcia „widzialność fizjologiczna” oraz „ zasięg widzenia” kierowcy

26.         Podać zależności matematyczne opisujące poziom olśnienia kierowców przez projektory pojazdów nadjeżdżających z przeciwka

27.         Zdefiniować pojęcie luminancji zamglenia i podać sposoby minimalizacji zjawiska olśnienia

28.         Opisać, jakie parametry świetlne podlegają badaniom normalizacyjnym dla poszczególnych rodzajów samochodowych urządzeń oświetleniowych

29.         Wymienić i opisać podstawowe układy optyczno-świetlne stosowane w samochodowych projektorach oświetleniowych i lampach sygnałowych

30.         Zdefiniować pojęcie „graniczna odległość fotometrowania” stosowane w pomiarach fotometrycznych projektorów samochodowych. Określić, od jakich parametrów projektora ona zależy?.

31.         Wymienić wielkości, od których zależy wielkość światłości projektora oświetleniowego w układzie: odbłyśnik paraboloidalny – żarnik walcowy źródła żarowego – szyba rozpraszająca z elementami optycznymi

32.         Opisać trójchromatyczny układ barw xy oraz określić, jakie parametry w tym układzie można zdefiniować dla projektorów samochodowych

33.         Podać różnicę między pojęciami „składowe trójchromatyczne” i „współrzędne trójchromatyczne”

34.         Opisać zalety i wady oświetlenia stacjonarnego drogi w porównaniu z oświetleniem przez projektory samochodowe

35.         Którą barwę sygnałową można określić, jako najkorzystniejszą w ruchu drogowym i dlaczego?.

36.         Określić, jaki rodzaj kontrastu jest wykorzystywany w oświetleniu stacjonarnym i dlaczego?.

37.         W jakich samochodowych urządzeniach świetlnych wykorzystuje się zjawisko „wysokiego kontrastu barwnego”?.

38.         Omówić tendencje rozwojowe samochodowych źródeł światła

39.         Omówić tendencje rozwojowe układów optyczno-świetlnych samochodowych projektorów i lamp sygnałowych

40.         Omówić tendencje rozwojowe „inteligentnych systemów oświetleniowych”

41.         Omówić tendencje rozwojowe w stacjonarnym oświetleniu drogi

42.         Omówić tendencje rozwojowe w aparaturze pomiarowej dotyczącej parametrów świetlnych

43.         Podaj systemy stacjonarnej instalacji oświetleniowej z uwagi na sposób rozmieszenia latarni

44.         Omówić sposób pomiaru luminancji nawierzchni oświetlonej przez stacjonarne oświetlenie dróg i ulic

45.         Omówić klasy oświetleniowe występujące w oświetleniu drogowym (norma PN-EN 13201:2007)

46.         Podać, jakie czynniki wpływają na poziom widzialności obiektów na drodze

47.         Co to jest widzialność meteorologiczna? Jak wpływa na jakość widzenia kierowcy

48.         Omówić sposób oświetlenia tuneli drogowych

49.         Omówić sposób oświetlenia przejść dla pieszych

50.         Podać definicję luminancji i natężenia oświetlenia i wykazać różnicę w odbiorze wielkości przez człowieka

51.         Zdefiniować zakres widzialny promieniowania elektromagnetycznego i określić pojęcie strumienia świetlnego

52.         Co to jest światłość i z jakim elementem oświetleniowym jest związana?

53.         Określić sposób wyboru klasy oświetlenia drogowego (norma PN-EN 13201:2007)

54.         Zdefiniować pojęcie luminancji gabarytowej samochodowego źródła światła

55.         Podać zależność analityczną określającą odległość pewnego rozróżniania lampy sygnałowej przez kierowcę pojazdu jadącego z tyłu

56.         Omówić, w jaki sposób projektor samochodowy zwiększa ilość emitowanego światła w zależności od kąta rozsyłu światłości

57.         Jakie zależności geometryczne wpływają na graniczną odległość fotometrowania

58.         Omówić metody wykorzystywane w obliczeniach oświetleniowych (Monte Carlo, test promienia odwrotnego)

59.         Omówić pojęcie odbicia elementarnego

60.         Co to jest „figura jasnych punktów”?

61.         Omówić geometryczne cechy układu optyczno – świetlnego projektora świateł mijania

62.         Omówić poszczególne elementy układu optyczno – świetlnego projektorów oświetleniowych i lamp sygnałowych

63.         Omówić sposoby diagnostyki świateł samochodowych zamontowanych na pojeździe

64.         Omówić algorytm projektowania światła drogowego pojazdu samochodowego

Współczesne źródła energii w pojazdach i samochodowe pojazdy ekologiczne

1.     Porównać wady i zalety NimH elektrochemicznych źródeł energii stosowanych w pojazdach

2.     Porównać wady i zalety litowych elektrochemicznych źródeł energii stosowanych w pojazdach

3.     Porównać wady i zalety superkondensatorów stosowanych w pojazdach

4.     Przedstawić hybrydowe układy źródeł energii elektrycznej (np. superkondensatorów i akumulatorów elektrochemicznych) stosowanych w pojazdach

5.     Omówić podstawowe wady i zalety samochodów elektrycznych z akumulatorem elektrochemicznym oraz z ogniwem paliwowym

6.     Omówić podstawowe rozwiązania konstrukcyjne samochodów hybrydowych spalinowo – elektrycznych

7.     Przedstawić wady i zalety stosowania odnawialnych źródeł energii

8.     Przedstawić charakterystyki momentu obrotowego i mocy w funkcji prędkości obrotowej silników elektrycznych stosowanych do napędu elektrycznych pojazdów derogowycyh

Systemy komputerowe w pojazdach:

1.     Omówić model ISO sieci komputerowych

2.     Scharakteryzować pakietową transmisję danych na przykładzie wybranego protokołu (np. TCP/IP )

3.     Wymienić topologie sieciowe oraz omówić zasady komunikacji pomiędzy urządzeniami w każdej z nich

4.     Omówić budowę oraz standardy magistrali CAN

5.     Omówić transmisje danych w sieciach Bloototh

6.     Omówić budowę systemu GPS

7.     Omówić budowę i działanie segmentu kontrolnego (naziemnego) systemu GPS

8.     Omówić system współrzędnych WGS84 jako podstawę identyfikacji położenia dowolnego obiektu w systemach GPS

9.     Wyjaśnić zasadę pomiaru różnicowego w określaniu położenia pojazdu samochodowego

10.         Omówić działanie dwóch podstawowych układów komutacyjnych: dekodera oraz multipleksera

11.         Omówić budowę systemu mikroprocesorowego

12.         Omówić zasady sprzęgania mikroprocesora z urządzeniami zewnętrznymi

13.         Opisać system przerwań w systemach mikroprocesorowych

14.         Scharakteryzować zasady adresowania pamięci w systemach mikroprocesorowych

Programowanie i projektowanie:

1.     Która z metod zostanie wywołana: klasy A, czy klasy B w poniższym przykładzie C#?

-         public class A { public virtual void f() {} }

-         public class B : A { public override void f() {} }

-         A a = new B();

-         a.f();

2.     Wyjaśnić: czy jest poprawny poniższy zapis C#?

-         public class A { public void f() {} public void f(int i) {} public void f(string s) {} }

3.     Co to jest klasa parametryczna (template/generics class)?

4.     Co to są wyrażenia lambda (lambda expressions) w języku C#?

5.     Jak w językach Java i C# tworzone i usuwane są obiekty?

6.     Na czym polega model code-behind w ASP.NET?

7.     Jakie są metody przechowywania stanu w aplikacjach WWW?

8.     Na czym polega przeciążanie metod i operatorów?

9.     Na czym polega obsługa wyjątków w programowaniu obiektowym?

10.         Proszę omówić, na czym polega serializacja i deserializacja obiektów?

11.         Jakie są sposoby zapewnienia integralności danych w bazach SQL?

12.         Jak działa LEFT OUTER JOIN w języku SQL?

13.         Do czego służy instrukcja SELECT w języku SQL?

14.         Do czego służą kursory w bazach danych?

15.         Czym różni się blokowanie optymistyczne od pesymistycznego w bazach danych?

16.         Do czego służą transakcje w bazach danych?

17.         Co to jest zakleszczenie (deadlock) w operacjach bazodanowych?

18.         Na czym polegają metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania?

19.         Co to są testy jednostkowe (unit tests)?

20.         Co to są wzorce projektowe, proszę omówić wybrany wzorzec?

21.         Co to jest refaktoryzacja oprogramowania i do czego służy?

22.         Proszę omówić wzorzec projektowy MVC.

23.         Proszę omówić wzorzec projektowy fasada (Facade).

24.         Co to jest błąd oprogramowania i jak się rozwiązuje zgłoszone błędy?

25.         Co to jest zarządzanie ryzykiem w procesie tworzenia oprogramowania?