Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA PODYPLOMOWE NIE ZOSTANĄ URUCHOMIONE

STUDIA PODYPLOMOWE

Współczesne systemy elektromechatroniki pojazdów klasycznych
oraz „green cars”

1. INFORMACJE OGÓLNE

Studia podyplomowe związane są z kierunkiem studiów „Elektrotechnika” prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Studia podyplomowe prowadzone będą przez Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych, Wydziału Elektrycznego PW.
Okres, na który utworzone będą studia podyplomowe „
Współczesne systemy elektromechatroniki pojazdów i „green car” przyjmuje się, jako nieokreślony.

Adres jednostki prowadzącej Studia:

Politechnika Warszawska, Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych, Pl. Politechniki1, 00-661 Warszawa, Gmach Główny p. 211.

Tel. 22 621 98 25; 22 234 7452

Informacji szczegółowych udziela kierownik Studiów Podyplomowych - dr inż. Marcin Chrzanowicz

2. OPIS ZAŁOŻEŃ PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

    2.1. Liczba godzin zajęć studiów podyplomowych wynosi według programu nauczania 205 godzin, według planu zajęć - 260 godzin

(godziny efektywne do rozliczenia kosztów - laboratoria).

    2.2. Ramowy program nauczania dla studiów podyplomowych w postaci modułów przedmiotowych przedstawiono poniżej.

    2.3. Wykaz osób przewidzianych do prowadzenia zajęć:

L.p.

Nazwisko i imię
prowadzącego zajęcia

Miejsce zatrudnienia

5.

Marcin Chrzanowicz, dr inż. Politechnika Warszawska, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, adiunkt PW

6.

Bernard Fryśkowski, dr inż. Politechnika Warszawska, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, adiunkt PW

7.

Jarosław Paszkowski, dr inż. Politechnika Warszawska, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, st. wykładowca PW

8.

Krzysztof Polakowski, dr hab. inż. Politechnika Warszawska,Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych adiunkt PW

9.

Jarosław Wilk, dr inż. Politechnika Warszawska, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, adiunkt PW

10.

Wojciech Janas, mgr inż. Politechnika Warszawska, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, st. wykładowca PW

    2.4 Opis systemu zapewnienia, jakości na studiach podyplomowych:

Program zajęć dla każdego z modułów przedmiotowych i przedmiotów będzie zatwierdzany przez Radę Programową Studiów Podyplomowych oraz audytowany przez kierownika Zakładu Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych PW i prodziekana Wydziału Elektrycznego PW, odpowiedzialnego za Studia Podyplomowe. Projekt programu studiów podyplomowych był konsultowany z przedstawicielami zainteresowanych firm i przedsiębiorstw z branży elektromotoryzacyjnej i samochodowej. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowo- dydaktycznych Zakładu Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych, Zakładu Maszyn Elektrycznych, Centrum Certyfikacji i Rzeczoznawstwa PZMot oraz konsultanta szkoleń motoryzacyjnych (certyfikowanego trenera w renomowanych firmach z branży motoryzacyjnej). Do zajęć będą przygotowane materiały dydaktyczne. Forma materiałów będzie konsultowana z Radą Programową Studiów Podyplomowych (drukowane, multimedialne, elektroniczne itp.

    2.5 Wysokość opłaty za studia

Planowana wysokość opłaty studia podyplomowe wynosi 2 x 2.975,- zł, opłata powinna być wniesiona w okresie do 01.10. 2015. Istnieje możliwość opłaty w dwóch, przy czym 1 rata w terminie do 01.10.2015, druga do 01.02.2016

    2.6 Materiały informacyjne

Do zajęć będą przygotowane materiały dydaktyczne sukcesywnie przed określonymi zajęciami.

3. ZASADY ORGANIZACYJNE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Współczesne systemy elektromechatroniki pojazdów klasycznych oraz „green cars”

    3.1 Nominalny czas trwania studiów

– 1 rok , 2 semestry. Studia będą prowadzone w systemie zjazdów, w terminach (średnio) co dwa tygodnie, w piątki i soboty zgodnie z harmonogramem roku akademickiego obowiązującego w PW.  

    3.2. Terminarz najbliższej edycji

    3.3. Zasady przyjmowania na Studia Podyplomowe

3.3.1. Posiadanie tytułu magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata (w szczególności
z kierunków technicznych).

3.3.2 Wypełnienie wniosku - ankiety o przyjęcie studia podyplomowe
(wzór wniosku:   Ankieta  )

3.3.3 Do wniosku (ankiety) należy załączyć:

1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.

2. Oświadczenie o terminowym wnoszeniu opłaty za studia 

        Wpłata powinna wpłynąć na rachunek Politechniki Warszawskiej o nr.:

                        5512 4010 5351 1110 4300 2000 91

            z dopiskiem - Współczesne systemy elektromechatroniki pojazdów klasycznych oraz „green cars”

    3.4. Zalecana liczebność grup zajęciowych:

    3. 6. Forma kontroli bieżących postępów w studiowaniu (rejestracji) dla ww. studiów podyplomowych:
            obecność na zajęciach obowiązkowa, zaliczenia wykładów i zajęć laboratoryjnych i projektowych
            w formie ustnej lub pisemnej, sprawozdania z zajęć laboratoryjnych, - sprawdzian końcowy
            ze zdobytej wiedzy i umiejętności.

    3.7  Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie
            kolejnych semestrów studium podyplomowego oraz zaliczenie egzaminu końcowego lub
            wykonanie i obrona pracy dyplomowej.

    3.8.  Harmonogram szczegółowy zajęć dydaktycznych będzie ustalony w terminach nie
            kolidujących z odbywającymi się zajęciami na studiach zaocznych Wydziału
            Elektrycznego PW.

            Przewidywane są zajęcia wykładowe i projektowe w 1 grupie studenckiej oraz zajęcia
            laboratoryjne z podziałem na 2 grupy studenckie (przy założeniu min. 16 uczestników SP).
            Przewidywane są zjazdy dwudniowe (piątek, sobota), w sumie po 8 zjazdów w semestrze.

4. Rada programowa Studiów Podyplomowych

dr inż. Marcin Chrzanowicz - kierownik Studiów.

5. Program kształcenia na studiach podyplomowych
pt. Współczesne systemy elektromechatroniki pojazdów klasycznych oraz „green cars

5. 1. ZESTAWIENIE MODUŁÓW PROGRAMOWYCH

L..p.

Symbol przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Liczba godz.

Osoba odpowiedzialna /prowadzący przedmiot

1.

MSPS

Mechatroniczne systemy pojazdów samochodowych

8

W10, L10

dr inż. B. Fryśkowski,

mgr inż. W. Janas

2.

TŚMU

Technika świetlna w pojazdach i modelowanie współczesnych urządzeń oświetleniowych

6

W10, L+ P10

dr inż. M. Chrzanowicz

3.

SKP

Systemy komputerowe w pojazdach

3

W10

dr inż. B. Fryśkowski

4.

ESUD

Elektryczne systemy i urządzenia diagnostyczne pojazdów samochodowych

6

W10, L10

dr inż. J. Paszkowski,
mgr inż. W. Janas

5.

MINP

Nowoczesne maszyny elektryczne i napędy w pojazdach

4

W10

dr inż. B. Fryśkowski

6.

EOŹE

Elektrochemiczne i odnawialne źródła energii w pojazdach

4

W10,

dr hab. inż. K. Polakowski

7.

PEH

Pojazdy „gren car” – elektryczne
i hybrydowe

6

W15

dr hab. inż. K. Polakowski

8.

POBD

Programowanie obiektowe
i specjalistyczne bazy danych

6

W15

dr inż. J. Wilk

9.

ESUP

Elektroniczne systemy i urządzenia w pojazdach

6

W15, L15

dr inż. B. Fryśkowski/

mgr inż. W. Janas

10.

BRD

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

3

W10

dr inż. M. Chrzanowicz

11.

GMM

Graficzne metody modelowania obiektów przestrzennych

8

W10, L + P 20

dr inż. M. Chrzanowicz

12.

SD

Seminarium dyplomowe

2

S10

dr inż. M. Chrzanowicz

13.

PD

Projekt Dyplomowy 5 h x liczba studentów

10

P

dr inż. M. Chrzanowicz

Razem:

72

205

W- wykład, L- laboratorium, P- projekt, S-seminarium

    5.2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Studia podyplomowe są skierowane dla osób z tytułem: mgr inż., inżynier, licencjat. Nie zostały postawione wymagania, co do kierunku studiów kandydata (brak wymagań dotyczących konkretnego wydziału np. Elektrycznego). W kręgu zainteresowań są przede wszystkim osoby związane zawodowo z branżą motoryzacyjną (serwisową itp.)

Absolwent studiów podyplomowych „Współczesne systemy elektromechatroniki pojazdów klasycznych praz „green cars” nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych systemów elektrotechniki i elektroniki współczesnych pojazdów samochodowych ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ekologicznych „Green car”. W szczególności przyswaja wiedzę dotyczącą:

 • Układów elektrycznych stosowanych w pojazdach samochodowych

 • Elementów elektronicznych i mikroprocesorowych stosowanych w pojazdach.

 • Transmisji sygnałów.

 • Samochodowych maszyn elektrycznych (budowa, projektowanie, eksploatacja).

 • Urządzeń samochodowej techniki świetlnej.

 • Zasad i wymogów dotyczących diagnostyki urządzeń.

 • Podstawowych warunków i wymagań gwarantujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 • Wyposażenia i budowy pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych.

 • Modelowania obiektów przestrzennych ( z zakresu urządzeń elektromechatroniki pojazdów samochodowych) z wykorzystaniem technik komputerowych.

 • Programowania obiektowego i informatycznych systemów baz danych.

 • Przepisów i norm oraz wytycznych projektowych zalecanych w technice motoryzacyjnej

 • Przyswojona wiedza będzie pomocna w nabyciu umiejętności praktycznych zastosowań przedstawionych zagadnień w przyszłej pracy zawodowej.
  W szczególności przydatne dla praktyków będą zajęcia laboratoryjne i projektowe, które
  zostały przewidziane w procesie kształcenia.
  Absolwent Studiów Podyplomowych będzie posiadł umiejętności z zakresu:

  Ważną grupą nabytych umiejętności są kompetencje społeczne, a w szczególności:

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY CHĘTNYCH UCZESTNIKÓW
  W CELU POSZERZENIA WIEDZY
  , Z TAK BARDZO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ
  DYSCYPLINY NAUKOWEJ

   

  Przewodniczący Rady Programowej Studiów                           Kierownik Studiów

                                                 / dr inż. Marcin Chrzanowicz/

  Warszawa 04.2012 r.